Regulamin sklepu internetowego

DRUK.GZAZ.PL

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin) określa warunki korzystania ze sklepu internetowego druk.gzaz.pl (zwanym dalej Sklepem) oraz zasady sprzedaży produktów (zwanych dalej Produktami) za jej pośrednictwem, a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Gminny Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu, Malinie 214, 39-331 Chorzelów (zwany dalej Sprzedawcą), który jest właścicielem i administratorem Sklepu druk.gzaz.pl.
 3. Podstawowym warunkiem zakupów w naszym Sklepie jest zgoda i akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin udostępniony jest nieprzerwanie na stronie Sklepu, pod adresem: http://druk.gzaz.pl/content/8-regulamin w sposób umożliwiający Klientom jego darmowe pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 5. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów udostępnionych przez Sprzedawcę składa ofertę nabycia określonego produktu (towaru/ usługi) na warunkach podanych w Regulaminie.
 6. Wszystkie produkty zamawiane w Sklepie przez Klienta są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych; Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać Klientom produkty bez wad.

§2 Zasady działania Sklepu i sprzedaży

 1. Zakupu mogą dokonywać osoby fizyczne (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub jako konsument tj. osoba fizyczna dokonująca zakupu w celach prywatnych tj. niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - zwane dalej Klientem) oraz instytucje, organizacje, jednostki publiczne i osoby prawne.
 2. Aby dokonać zakupu za pomocą Sklepu, należy zapoznać się ze specyfikacją Produktu, wybrać interesujący Produkt oraz dokonać zamówienia poprzez poprawne uzupełnienie formularza zakupu i akceptacji niniejszego Regulaminu. Dokładna instrukcja zakupów w druk.gzaz.pl dostępna jest na: www.druk.gzaz.pl/jak_zamawiac
 3. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji jego danych, wskazanych przy zakładaniu konta w Sklepie, w drodze kontaktu przez e-mail lub telefonicznego.
 4. Podane przez Klienta dane, o których mowa w pkt 3 powyżej, Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem Polityki Prywatności (dostępna na stronie Sklepu pod adresem: http://druk.gzaz.pl/content/3-polityka-prywatnosci), na co Klient składając zamówienie wyraża zgodę.
 5. Konsument może składać zamówienie 24 h na dobę we wszystkie dni roku, w tym niedzielę  i święta.  
 6. Zamówienie realizowane jest w terminie od 4 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności oraz zatwierdzenia projektów graficznych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego do 48 h od dnia otrzymania zamówienia.
 8. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią lub w przypadku Kupujących nie będących osobami fizycznymi - przez Pełnomocnika, posiadającego prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego.
 9. Zamówienie przekazywane jest do zrealizowania po zaksięgowaniu płatności oraz akceptacji projektów graficznych.
 10. Po akceptacji projektu graficznego oraz dokonaniu płatności klient nie ma możliwości odstąpienia od transakcji.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz przeprowadzania promocji ograniczonych czasowo.

§3 Płatność

 1. Płatności za zamówienie dokonuje się na rachunek Bankowy Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu, prowadzonego przez Bank Spółdzielczy S.A. Oddział Tuszów Narodowy z siedzibą w Tuszów Narodowy, nr: NR 69 9183 1031 2003 3001 6796 0001
 2. W przypadku osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą jednostek publicznych, organizacji, instytucji i osób prawnych dopuszczalne jest umożliwienie dokonania zapłaty w ramach odroczonego terminu zapłaty, na podstawie indywidualnych ustaleń poczynionych przez strony. GZAZ Malinie ma prawo odmówić odroczenia terminu płatności bez uzasadnienia.
 3. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Faktura przesyłana w formie elektronicznej zgodnie z Ustawa jest równoznaczna z przesyłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy.
 4. Wszystkie ceny produktów prezentowane w Sklepie podane są domyślnie w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT), jeżeli z opisu produktu nie wynika inaczej i nie obejmują kosztu wysyłki. Cena podana przy każdym dostępnym w Sklepie produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Na każdy sprzedany produkt/usługę wystawiana jest faktura VAT.
 5. Płatności za zamówienia można dokonać:
  a) za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych - rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PaybyNet
  b) przelewem na konto Sprzedawcy
 6. Szczegółowe informacje nt. dostępnych metod płatności podane są na stronie: http://druk.gzaz.pl/content/5-metody-platnosci
 7. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 k.c.

§4 Materiały do druku oraz projekty graficzne

 1. Sprzedawca nie odpowiada za treści i formy zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, możemy odmówić drukowania takich materiałów. Odmowa może mieć miejsce nawet po wniesieniu zapłaty przez Klienta. Klient akceptując Regulamin oświadcza, że jest właścicielem lub posiada odpowiednie prawa/ licencje umożliwiające mu wykorzystanie plików graficznych, projektów i innych przesyłanych Sprzedawcy materiałów, w celu wykonania przez Sprzedawcę zawieranej Umowy. 
 2. Sprzedawca nie dokonuje sprawdzenia i korekty treści materiałów przesłanych przez Klienta.
 3. Przesyłane przez Klienta materiały do danego zlecenia muszą odpowiadać pod względem technicznym parametrom i specyfikacjom wskazanym na stronie wybranego Produktu. 
 4. Klient potwierdza, że zapoznał się z wymogami technicznymi, o których mowa w pkt. 2. i oświadcza, że przesłane przez niego materiały spełniają te wymogi.
 5. GZAZ Malinie według swego uznania może przyjąć do realizacji materiały przesłane przez Klienta, które nie spełniają wymogów technicznych, o których mowa w pkt. 2. i dostosować te materiały do tych wymogów lub wezwać Klienta do przesłania materiałów zgodnych z wymogami o których mowa w pkt. 2. W przypadku gdy GZAZ Malinie samodzielnie dostosowuje przesłane materiały do wymogów technicznych, o których mowa w pkt. 2., zmianie ulec może treść materiałów i forma graficzna. GZAZ Malinie przed przystąpieniem do realizacji zmienionych materiałów, informuje o tej zmianie Klienta. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego projektu pod względem jego treści (w tym pod względem gramatycznym i ortograficznym) i formy graficznej. GZAZ Malinie realizuje jedynie zaakceptowana zamówienie.
 6. Akceptacja projektu skutkuje jego przekazaniem do realizacji. Po otrzymaniu akceptacji Klienta, GZAZ Malinie nie ponosi odpowiedzialności za istniejące w projekcie niezgodności pod względem treści (w tym w zakresie błędów gramatycznych i ortograficznych), a także formy graficznej.
 7. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas, w którym GZAZ Malinie dostosowuje materiał klienta do wymogów technicznych o których mowa w pkt. 2.
 8. GZAZ Malinie nie archiwizuje plików graficznych. Pliki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

§5 Reklamacje 

 1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar.
 2. Szczegółowe warunki zgłoszenia reklamacji dostępne są na stronie: http://druk.gzaz.pl/content/1-zwroty-i-reklamacje

§6 Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej.
 2. Wszelkie spory z tytułu zawartej przez strony umowy w tym w związku z nienależytym wykonaniem, niewykonaniem umowy, a także z odszkodowaniem rozpoznawać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby GZAZ Malinie. W przypadku sporów sądowych z konsumentem zastosowanie w zakresie właściwości miejscowej sądu mają obowiązujące przepisy. 
 3. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu oraz działania Sklepu, jak również zgłoszenia nieprawidłowości w działaniu Sklepu, należy kierować na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@druk.gzaz.pl
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.